Home

Natječaj 22. 12. 2014.

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ


za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za

znanstveno područje prirodnih znanosti, na određeno vrijeme, za rad na projektu HRZZ-a,

„Multi scale description of meso-scale domain formation and destruction“.

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i

visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07,

45/09, 63/11, 94/13, 139/13).

Pristupnici pored općih uvjeta moraju ispunjavati:

Obvezni uvjet:

- doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustva rada u modeliranju otopina i bioloških

makromolekula, računalnim simulacijama (linux sustav, poznavanje nekog od programskih

jezika), poznavanje osnova statističke mehanike i dobre komunikacijske vještine.  Publikacije,

sudjelovanje na konferencijama, predavanja i prezentacije, sudjelovanje u projektima

popularizacije znanosti, iskustvo u nastavi i slično bit će dodatno vrednovani za izbor

kandidata.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,

motivacijsko pismo, najmanje dva pisma preporuke, dokaz o državljanstvu.

Sa pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja, održat će se intervju.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na

adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.